Tytuł projektu: „Zakup prasy krawędziowej akceleratorem produkcji innowacyjnych maskujących przyłącza

wodne i gazowe w gazowych ogrzewaczach wody oraz gazowych kotłach CO”.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa I innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP-konkurs horyzontalny

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP- unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

 

Główny cel projektu:

Zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa przez zakup prasy krawędziowej.

 

Planowane efekty:

  • rozwój zasobów ludzkich,
  • unowocześnienie parku maszynowego,
  • usprawnienie produkcji uniwersalnych osłon.

Całkowita wartość projektu: 49 200,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 40 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 34 000,00 PLN

 

ZAPYTANIA OFERTOWEZapytanie ofertowe 01/RPO/2018
na wybór dostawcy prasy krawędziowej

Data ogłoszenia: 15 listopada 2018 r.
Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r., do godz. 8.00

2018_11_15_zapytanie_ofertowe (po kliknięciu otwiera się plik PDF z zapytaniem ofertowym na

prasę)

2018_11_15_wzor_oferty (po kliknięciu otwiera się plik DOC z formularzem oferty prasę)

Informacja o wyniku:
 
2018_11_23_informacja_prasa (po kliknięciu na link otwiera się plik w formacje PDF)